free porn cartoon
free mobile sex
real celebrity porn

     Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Spółka z o. o. jest spadkobiercą
i kontynuatorem blisko sześćdziesięciu lat tradycji inseminacji

w Wielkopolsce.

 

     Jest ośrodkiem szerzenia postępu genetycznego w hodowli

bydła i trzody chlewnej, posiadając stada reproduktorów

o najwyższej wartości.


                                         Zapraszamy do współpracy

Home Hodowla Program oceny i selekcji knurów Rasa wielka biała polska
Program oceny i selekcji knurów - rasa wielka biała polska Drukuj Email

PROGRAM OCENY I SELEKCJI KNURÓW WCHiRZ w POZNANIU

 

Rasa: wielka biała polska

 

I. Zasady wyboru reproduktorów na ojców następnego pokolenia:

1. Program ma charakter otwarty i dopuszcza wykorzystanie reproduktorów ze stad hodowlanych z terenu całego kraju, a także z hodowli zagranicznych.

2. Reproduktory wybiera się spośród zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych.

3. Wybrane rozpłodniki w zakresie cech tucznych i rzeźnych muszą spełniać następujące, minimalne wymagania:

  • średni przyrost dzienny - 680 g,
  • zawartość mięsa w tuszy w ocenie przyżyciowej - 58%,
  • indeks - 109 pkt.

Wartości hodowlane i użytkowe reproduktorów pochodzących z importu mogą być przedstawiane w sposób przyjęty w ich kraju pochodzenia.

4. Liczba sutków - 14 prawidłowo wykształconych i symetrycznie rozmieszczonych, dopuszczalna asymetria jednego sutka.

5. Niedopuszczalna jest obecność sutków kraterowych.

6. Knury wolne od genu wrażliwości na stres.

 

II. Zasady wyboru samic na matki reproduktorów

Matki są wybierane z całej populacji aktywnej loch według minimalnej wartości dla średniej liczby prosiąt odchowanych do 21 dnia życia (użytkowość rozpłodowa matki knura) - 9,5 sztuk.

 

III. Zasady doboru rodziców w celu uzyskania następnego pokolenia reproduktorów

Dobór rodziców odbywa się na zasadzie kojarzeń indywidualnych z uwzględnieniem:

  • wyników oceny wartości użytkowej,
  • wartości hodowlanej,
  • stopnia spokrewnienia.

 

IV. Zasady selekcji potomstwa męskiego oraz sposób prowadzenia oceny tego potomstwa

Selekcję potomstwa męskiego przeprowadza się w stadzie hodowlanym na podstawie:

wyniku oceny wartości użytkowej, oceny budowy i pokroju, wyniku oceny wartości hodowlanej.

Ocena potomstwa męskiego przeprowadzana w stadzie hodowlanym obejmuje:

  • tempo wzrostu,
  • zawartość mięsa w tuszy (przyżyciowo),
  • budowę i pokrój.

 

V. Zasady i metody oceny wartości hodowlanej reproduktorów

1. Ocenie wartości hodowlanej podlegają wyłącznie rozpłodniki wpisane do ksiąg lub rejestrów i wykorzystywane w stadach hodowlanych.

2. Ocena ta, z wykorzystaniem metody BLUP-MZ, jest wykonywana przez podmiot upoważniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. Ocenie knurów na potomstwie, przeprowadzanej w stacji kontroli podlegają rozpłodniki wykorzystywane w stadach zarodowych, o ile zostanie zawarta pomiędzy WCHiRZ a hodowcą, związkiem hodowców lub inną organizacją prowadzącą prace hodowlane stosowna umowa dotycząca przesyłania prosiąt do SKURTCh i udostępniania wyników oceny rozpłodnika.

4. Zastosowanie w ocenie wartości hodowlanej metody BLUP-MZ, pozwala prowadzić selekcję zwierząt mających być rodzicami następnego pokolenia w sposób bardziej obiektywny, odpowiadający ich rzeczywistej wartości genetycznej. Wyeliminowany, a przynajmniej ograniczony zostaje wpływ czynników środowiska na ocenę wartości hodowlanej reproduktora.

 

VI. Zakres i cel wykorzystywania rozpłodników i materiału biologicznego

Rozpłodniki utrzymywane w Stacjach Unasieniania Loch należących do WCHiRZ będą wykorzystywane jedynie do produkcji nasienia. Pozyskany materiał biologiczny (nasienie) będzie dostarczany do stad hodowlanych i produkcyjnych trzody chlewnej. Dystrybucja nasienia knurów prowadzona będzie zależnie od zapotrzebowania, przy spełnieniu obowiązujących wymagań weterynaryjnych i hodowlanych, z uwzględnieniem ryzyka inbredu.

 

Podnoszenie wartości hodowlanej oraz poprawa cech użytkowych stad zarodowych i produkcyjnych, bez zwiększania stopnia spokrewnienia zwierząt jest głównym celem realizacji programu oceny i selekcji reproduktorów.