Prywatyzacja

Zgodnie z uchwałą nr 03/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13.06.2016 roku, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o., ustala się, że wypłata dywidendy nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2016 r. w kasie Spółki, przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez wspólnika rachunek bankowy.

Pliki do pobrania

Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń-dotyczy tylko udziałów płatnych.

UWAGA! Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie!

Zarząd Spółki Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedziba w Tulcach Sp. z o.o., przypomina, że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki Udziałowcy mają obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2017 roku do Ministerstwa Skarbu Państwa, pisemnego oświadczenia o stanie posiadania udziałów Spółki według stanu na dzień 31.12.2016 r.

UWAGA! Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa powyżej zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy, tj. nałożeniem kar finansowych.

Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy powinny zawierać szczególnie:

Oświadczenie po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 31.01.2015 r. na adres:

Ministerstwo Skarbu Państwa
Departament Działań Poprywatyzacyjnych
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

Zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów płatnych Spółki, oświadczenia o których mowa w ust. 4 składa się według stanu na 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, oraz doręcza się je do Ministerstwa Skarbu Państwa w terminie do dnia 31 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego tj, do dnia 31 grudnia 2021 roku (dla umów zawartych w 2011roku ) i do dnia 31 grudnia 2022 roku (dla umów zawartych w 2012roku ).

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

koncepcja i wykonanie: Truszkowski Consulting Group