Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

 

Na podstawie Art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 36 ust. 2 Umowy Spółki, Zarząd Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na dzień 1 lipca 2020 r. godz. 10.00 w Poznaniu, w Sali A Centrum Kongresowego Hotelu IOR przy ul. Władysława Węgorka 20, z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Powołanie komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

10. Podjęcie uchwały o wyznaczeniu terminu wypłaty dywidendy.

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

13. Podjęcie uchwały o wyborze Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

14. Wolne wnioski i dyskusja.

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Zgodnie z Art. 243 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. Wspólnik będący osobą fizyczną, który będzie osobiście uczestniczyć w Zgromadzeniu, winien legitymować się dowodem tożsamości. Pełnomocnik działający za wspólnika osobę fizyczną winien legitymować się dowodem tożsamości oraz oryginałem pełnomocnictwa. Osoba działająca za wspólnika osobę prawną winna legitymować się dowodem tożsamości oraz oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w sposób zgodny z reprezentacją danej osoby prawnej oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo winno zawierać serię i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika. Mając na celu punktualne rozpoczęcie obrad Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie rejestracji uczestnictwa w dniu 01 lipca 2020 r. w recepcji Centrum Kongresowego, od godz. 8:30 do 9:55. Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników pozostaje do wglądu wspólników w sekretariacie, w siedzibie Spółki w Tulcach przy ul. Poznańskiej 13 od dnia 17 czerwca 2020 r. (w dniach roboczych), w godzinach od 8:00 do 14:00.

Wobec obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii zwracamy się z uprzejmą prośbą o korzystanie z możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników za pośrednictwem pełnomocnika, który mógłby reprezentować przy tej czynności co najmniej kilku wspólników. Pozwoli to nam zachować rygory bezpieczeństwa sanitarnego podczas obrad. Uczestników Zgromadzenia prosimy o dostosowanie się do obowiązujących w dniu obrad wymogów sanitarnych.

 

 Zawiadomienie_Walne_Zgromadzenie_01-07-2020r.pdf

 

promocje

0001