Aktualności

Udziałowcy

Pliki do pobrania

Przypomnienie o obowiązku składania oświadczeń-dotyczy tylko udziałów płatnych.

UWAGA! Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie!

Zarząd Spółki Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedziba w Tulcach Sp. z o.o., przypomina, że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki Udziałowcy mają obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 roku do Ministerstwa Rozwoju, pisemnego oświadczenia o stanie posiadania udziałów Spółki według stanu na dzień 31.12.2017 r.

UWAGA! Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Rozwoju.

Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa powyżej zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy, tj. nałożeniem kar finansowych.

Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy powinny zawierać szczególnie:

  • informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego,
  • informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki.

Oświadczenie po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 31.01.2018 r. na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Zobowiązań i Analiz
 Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów płatnych Spółki, oświadczenia o których mowa w ust. 4 składa się według stanu na 31 grudnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, oraz doręcza się je do Ministerstwa Rozwoju w terminie do dnia 31 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego tj, do dnia 31 grudnia 2021 roku (dla umów zawartych w 2011roku ) i do dnia 31 grudnia 2022 roku (dla umów zawartych w 2012roku ).

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item

promocje

Promocja www A4 23.11 2018 OK 1