powrót

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT2017-08-01


Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach
Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:

 

Dzierżawa/ najem są możliwe od dnia 01.09.2017r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości będących przedmiotem najmu/ dzierżawy można uzyskać w Filii w Skwierzynie po uprzednim ustaleniu terminu (tel. 95 717 02 83)

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na dzierżawę” w sekretariacie Filii w Skwierzynie, ul. Międzyrzecka 15, 66-440 Skwierzyna lub listownie na w/w adres do dnia 31.07.2017 do godz. 12. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Filii.

Przewiduje się wyłonienie dzierżawców w dwóch etapach: I Etap – złożenie ofert najmu/ dzierżawy; II Etap – przeprowadzenie rokowań z oferentami.

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

Nadmieniamy, że Spółka ma prawo unieważnić lub odwołać postępowanie w sprawie wyboru dzierżawcy w każdym czasie bez podania przyczyny.Pobierz plik: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

koncepcja i wykonanie: Truszkowski Consulting Group